Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Pins and More.nl (Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Veluwe/Twente)

Artikel 1: Definities

In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:

Gebruiker: de gebruiker van de leveringsvoorwaarden, te weten de onderneming Pins and More.nl gevestigd aan de Korenbree 28 Unit 4,7271 LH, Borculo, KvK. nummer 08154082: Kamer van Koophandel Veluwe / Twente.

Koper/afnemer: een wederpartij, die handelt in de uitvoering van een bedrijf of beroep, en een wederpartij die optreedt namens/als Stichting en/of Vereniging. Dienstverlening: alle werkzaamheden die geen betrekking hebben op het leveren van zaken.

Artikel 2: Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen gebruiker en een koper/afnemer waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met gebruiker, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

De toepasselijkheid van eventuele inkoopvoorwaarden of andere voorwaarden van koper/afnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 3: Aanbiedingen en offertes

Aanbiedingen en offertes zijn geldig gedurende 30 dagen na de datum van de offerte, tenzij anders aangegeven. Gebruiker is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege.

De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn inclusief in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder vervoer-, verpakking-, aflevering- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. Bij een samengestelde prijsopgave bestaat geen verplichting voor gebruiker tot levering van een gedeelte van de in de aanbieding begrepen zaken tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs, noch geldt onze aanbieding automatisch voor nabestellingen en/of toekomstige opdrachten.

Artikel 4: Uitvoering van de overeenkomst

Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap/techniek. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft de gebruiker het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

De koper/afnemer draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de koper/afnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan gebruiker worden verstrekt.

Gebruiker is gerechtigd een opdracht of overeenkomst niet, niet verder, dan wel niet (meer) op dezelfde condities uit te voeren indien haar blijkt dat de door de koper/afnemer verstrekte gegevens die van belang zijn bij de uitvoering van de opdracht of overeenkomst niet correct en/of volledig zijn. Gebruiker kan alsdan aanspraak maken op vergoeding van tot op dat moment getrooste inspanningen en gemaakte kosten.

Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uitgegaan van door de koper/afnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.

Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan gebruiker de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de koper/afnemer de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 5: Wijziging van de overeenkomst

Indien partijen overeengekomen dat de overeenkomst dient te worden gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Gebruiker zal de koper/afnemer zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, zal gebruiker de koper/afnemer hierover tevoren op de hoogte stellen.

Artikel 6: Levering

Tenzij anders overeengekomen, geldt als plaats van levering het overeengekomen afleveradres en, bij gebreke daarvan, de feitelijke vestigingsplaats van gebruiker, respectievelijk het filiaal waarbij de order is geplaatst.

De koper/afnemer is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze bij hem worden afgeleverd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. Indien de koper/afnemer de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de koper/afnemer. De koper/afnemer zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.

Indien gebruiker zorgdraagt voor levering van de zaken bij de koper/afnemer, hetzij een ander overeengekomen afleveradres, geschiedt het vervoer van die zaken behoudens andersluidende schriftelijke afspraak voor rekening en risico van gebruiker

Artikel 7: Levertijd

Door gebruiker opgegeven levertijden gelden steeds bij benadering en zijn nimmer fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient de koper/afnemer gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke te stellen en gebruiker een redelijke termijn te stellen haar verplichtingen alsnog na te komen.

De door gebruiker opgegeven levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens in haar bezit zijn.

Artikel 8: Deellevering
Het is gebruiker toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is gebruiker bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

Artikel 9: Technische eisen

Indien de in Nederland te leveren zaken buiten Nederland moeten worden gebruikt is gebruiker er niet verantwoordelijk voor dat de te leveren zaken voldoen aan de technische eisen, normen en/of voorschriften die worden gesteld door wetten of bepalingen van het land waar de zaken moeten worden gebruikt. Dit geld niet indien bij het sluiten van de overeenkomst van het gebruik in het buitenland melding is gemaakt onder overlegging van alle benodigde gegevens en specificaties.

Alle andere technische eisen die door de koper/afnemer aan de te leveren zaken worden gesteld en welke afwijken van de normaal geldende eisen, dienen bij het sluiten van de koopovereenkomst door de koper/afnemer nadrukkelijk te worden gemeld.

Artikel 10: Bijkomende dienstverlening

Indien gebruiker naast de geleverde zaken ook bijkomende diensten in het kader van deze leveringen, zoals nader omschreven in de offerte en/of de koopovereenkomst, op de arbeidsplaats en/of bij het bedrijf van de koper/afnemer verricht, dient koper/afnemer zorg te dragen voor de veiligheid en gezondheid van het aldaar werkzame personeel van gebruiker, zoals bepaald en omschreven in de relevante wet- en regelgeving op het gebied van de veiligheid van personeel. Indien koper/afnemer zijn verplichtingen zoals bedoeld in dit artikel niet nakomt, dan is de koper/afnemer gehouden tot vergoeding van de schade aan de werknemer van gebruiker dientengevolge geleden, tenzij de schade te wijten is aan opzet of (grove) schuld aan de zijde van de werknemer van gebruiker. Indien in het geval van een schadeveroorzakende gebeurtenis, zoals in dit artikel bedoeld, gebruiker door zijn werknemer aansprakelijk wordt gehouden, is koper/afnemer deswege gehouden deze schade aan gebruiker te vergoeden.

Artikel 11: Retourzending

Gebruiker is nimmer gehouden geleverde zaken terug te nemen. Indien gebruiker in afwijking van het vorenstaande akkoord gaat met terugname van de door haar geleverde zaken dan dienen deze zaken onbeschadigd te worden terug geleverd. De koper/afnemer

is alsdan aan gebruiker de aan het terugnemen verbonden kosten verschuldigd.

Artikel 12: Wijzigingen in de te leveren zaken
Gebruiker is bevoegd zaken te leveren die afwijken van hetgeen is overeengekomen, indien het betreft wijzigingen in de te leveren zaken, de verpakking of bijbehorende documentatie die vereist zijn om te voldoen aan toepasselijke wettelijke voorschriften of indien het betreft geringe wijzigingen van de zaak die een verbetering betekenen.

Artikel 13: Betaling
Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum op een door gebruiker aan te geven valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders is vastgelegd. Na het verstrijken 30 dagen na de factuurdatum is de koper van rechtswege in verzuim; de koper/afnemer is vanaf het moment van het in verzuim zijn over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente geldt.

In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de koper/afnemer jegens gebruiker onmiddellijk opeisbaar zijn.

Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.

Door de koper/afnemer gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeld de koper/afnemer, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. Gebruiker kan, zonder daarin verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de koper/afnemer een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Gebruiker kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

Gebruiker is ten allen tijde gerechtigd alvorens te leveren, of met de levering voort te gaan, (volledige) contante betaling of naar haar oordeel voldoende vooruitbetaling of zekerheid voor het nakomen van de betalingsverplichtingen van cliënt te verlangen, waarbij gebruiker gerechtigd is verdere leveringen op te schorten indien cliënt aan dit verlangen niet tegemoet komt, ook in geval een vaste levertijd is overeengekomen, een en ander onverminderd het recht van gebruiker om vergoeding van schade te vorderen wegens te late c.q. niet-uitvoering van de overeenkomst. De koper/afnemer is gehouden gebruiker spontaan en onverwijld van eventuele –te verwachten- betalingsproblemen schriftelijk op de hoogte te stellen. In geval van betalingsachterstand is de koper/afnemer gehouden gebruiker des verzocht schriftelijk te informeren over zijn financiële omstandigheden.

Artikel 14: Prijs/Prijswijziging
Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld gelden de door ons afgegeven prijzen in Euro’s, exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, op basis van door gebruiker gehanteerde minimum hoeveelheden en inclusief transportkosten / vervoerskosten / emballage / verpakking.

Artikel 15: Eigendomsvoorbehoud

Alle door gebruiker geleverde zaken, blijven eigendom van gebruiker totdat de koper/afnemer alle navolgende verplichtingen uit alle met gebruiker gesloten overeenkomsten is nagekomen.

De koper/afnemer is niet bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is koper/afnemer verplicht gebruiker zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

De koper/afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.

Door gebruiker geleverde zaken, die krachtens het in dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

Koper/afnemer verklaart volledige en onvoorwaardelijke medewerking te verlenen aan gebruiker dan wel en door haar aan te wijzen derde, in alle gevallen waarin gebruiker haar eigendomsrechten wil uitoefenen.

Artikel 16: Gebreken en klacht termijnen in geval van levering van zaken.

De koper/afnemer dient de gekochte zaken bij aflevering of zo spoedig daarna als mogelijk te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de koper/afnemer na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:

• Of de juiste zaken zijn geleverd;

• Of de afgeleverde zaken de juiste kwantiteit heeft zoals overeengekomen;

• Of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of, indien deze ontbreken, aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.

• Worden gebreken of tekorten met betrekking tot de geleverde zaken geconstateerd, dan dient de koper/afnemer deze binnen 5 dagen na aflevering schriftelijk aan gebruiker te melden.

Reclames terzake van niet uitwendig waarneembare gebreken dienen schriftelijk binnen 5 dagen na constatering te geschieden tot ultimo drie maanden na levering der goederen welke termijn als vervaltermijn te gelden heeft.

Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan.

Reclames terzake van de hoogte van de door gebruiker verzonden facturen dienen binnen acht dagen na factuurdatum schriftelijk te worden gemeld, welke termijn als vervaltermijn te gelden heeft.

Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan gebruiker worden geretourneerd.

Artikel 17: Ontbinding/Opschorting van de overeenkomst

Een overeenkomst tussen gebruiker en een koper/afnemer kan onmiddellijk worden ontbonden/opgeschort worden in de volgende gevallen:

• Indien na het sluiten van de overeenkomst aan gebruiker omstandigheden ter kennis komen die gebruiker goede grond geven te vrezen dat de koper/afnemer niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
• Indien gebruiker de koper/afnemer bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is ondanks sommatie.

In genoemde gevallen is gebruiker bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van gebruiker schadevergoeding te vorderen.

Voorts is gebruiker bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd, dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht. Tot slot is gebruiker bevoegd de overeenkomst te ontbinden/ op te schorten indien een koper/afnemer een bestelling plaatst terwijl er nog één of meer rekeningen zijn waarvan de betalingstermijn is overschreden, totdat koper/afnemer aan zijn verplichtingen heeft voldaan.

Artikel 18: Aansprakelijkheid

Gebruiker is jegens de koper/afnemer uitsluitend op de volgende wijze aansprakelijk:

Voor schade als gevolg van gebreken in geleverde zaken geldt uitsluitend de aansprakelijkheid als geregeld in artikel 19 van deze voorwaarden.

Gebruiker is uitsluitend aansprakelijk als schade is veroorzaakt door opzet of (grove) schuld van gebruiker of haar ondergeschikten.

Gebruiker is onder geen beding aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/of (grove) schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de geleverde za(a)k(en) door/van koper/afnemer.

De aansprakelijkheid van de gebruiker is beperkt tot het bedrag van de assuradeur van gebruiker in een onderhavig geval te verstrekken uitkering.

Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, en gebruiker aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid van de gebruiker beperkt tot de factuurwaarde van de transactie, althans dat gedeelte van de transactie waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Gebruiker is nimmer verantwoordelijk voor schendingen van copyright, auteursrecht, merkbeschermingen die door haar/zijn kopers/afnemers worden gepleegd middels door gebruiker geleverde producten en/of diensten.

Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor oneigenlijk gebruik van internet, informatie verspreiden die in strijd is met (inter)nationale wet- en regelgeving; informatie die in strijd is met de algemeen aanvaarde normen en waarden, met de goede zeden en met de gedragscode; informatie die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend genoemd kan worden, door haar koper/afnemer in relatie tot/met het door gebruiker geleverde product.

Artikel 19: Garantie

Gebruiker garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken dan ook, met dien verstande dat de garantie niet verder gaat dan in de hierna volgende bepalingen vermeld.

Gebruiker garandeert dat de door haar geleverde zaken vrij zijn van ontwerp, materiaal en fabricagefouten gedurende een periode van 3 maanden na levering.

Indien de zaak een ontwerp, materiaal of fabricagefout vertoont heeft de koper/afnemer recht op herstel van de zaak. Gebruiker kan er voor kiezen om de zaak te vervangen indien herstel op bezwaren stuit. De koper/afnemer heeft slechts recht op vervanging indien herstel van de zaak niet mogelijk is. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek/de schade het gevolg is van een onoordeelkundig(e), oneigenlijk(e) of onjuist(e) behandeling van de geleverde za(a)k(en), dan wel het niet juist opvolgen van instructies door de koper/afnemer.

Indien de garantie een product betreft dat door een derde is geproduceerd is de garantie beperkt tot de garantie die door de betreffende producent voor dat product wordt gegeven.

Artikel 20: Risico-overgang

Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de koper/afnemer over op het moment waarop deze zaken aan de koper/afnemer juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de koper/afnemer of van de door de koper/afnemer aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 21: Emballage
De koper/afnemer is verplicht leenemballage binnen 14 dagen leeg en in onbeschadigde staat te retourneren. Indien de koper/afnemer zijn verplichtingen met betrekking tot emballage niet nakomt zijn alle kosten die hieruit voortvloeien voor zijn rekening. Dergelijke kosten zijn o.a. de kosten voortvloeiende uit te late retourzendingen en de kosten van vervanging, herstel of reiniging.

Indien de koper/afnemer leenemballage na een aanmaning niet binnen de daarin genoemde termijn retour zendt, is de gebruiker gerechtigd tot vervanging over te gaan en de kosten daarvan in rekening te brengen, mits de gebruiker deze stappen in zijn aanmaning heeft aangekondigd.

Eenmalige emballage die door gebruiker met de zaken aan de afnemer in rekening wordt gebracht en wordt geleverd, wordt door gebruiker niet teruggenomen.

Artikel 22: Monsters/Modellen, Ontwerpen, Voorbeelden

Indien door gebruiker een model, monster, ontwerp of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte monster, model of voorbeeld.

Artikel 23: Catalogi/Folders/Drukwerken/Prijslijsten

De inhoud van catalogi, folders, drukwerken, prijslijsten en dergelijke wordt door gebruiker met grote zorg samengesteld, doch bevat uitsluitend algemene informatie die gebruiker niet bindt en waarop niet onvoorwaardelijk mag worden afgegaan.

Artikel 24: Intellectuele eigendom
Alle door gebruiker verstrekte modellen, monsters, ontwerpen, schetsen, tekeningen, enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de koper/afnemer en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van gebruiker worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.

Artikel 25: Geheimhouding
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie

Artikel 26: Internet
Tijdens de uitvoering van de opdracht zullen de gebruiker en koper/afnemer door middel van e-mail met elkaar kunnen communiceren.

Gebruiker en koper/afnemer erkennen dat aan het gebruiker van e-mail risico’s verbonden zijn. Gebruiker en koper/afnemer stellen hierbij vast jegens elkaar niet aansprakelijk te zijn voor schade die voortvloeit bij één of ieder van heb tengevolge van het gebruik van e-mail.

Gebruiker en koper/afnemer zullen naar redelijkheid en billijkheid al het geen doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico’s.

In het geval van twijfel inzake de juistheid van de door gebruiker en koper/afnemer ontvangen e-mail, is de inhoud van de door verzender verzonden mail bepalend.

Artikel 27: Overmacht

Onder overmacht wordt in deze leveringsvoorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is haar verplichtingen na te komen, werkstakingen in het bedrijf van gebruiker daaronder begrepen.

Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van gebruiker opgeschort, indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door gebruiker niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Indien gebruiker bij het intrekeden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat gebruiker haar verbintenis had moeten nakomen.

Artikel 28: Mededelingen

Vorderingen tot nakoming en ingebrekestellingen dienen per aangetekend schrijven te worden gedaan en duidelijk aan te geven wat wordt verlangd en binnen welke termijn.

Het bepaalde in het vorige lid geldt eveneens voor het stellen van enige andere termijn en het doen van een beroep op ontbinding van de overeenkomst. Een beroep op ontbinding dient de gronden daarvoor duidelijk aan te geven.

Artikel 29: Conversie

Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig is, treedt voor deze bepaling automatisch (van rechtswege) in de plaats een geldige bepaling die zo veel mogelijk beantwoordt aan de strekking van het nietige beding. Partijen zijn gehouden over de tekst van deze nieuwe bepalingen zonodig met elkaar in redelijk overleg te treden.

In dat geval behouden de overige bepalingen in deze leveringsvoorwaarden zo veel mogelijk onverminderd hun geldigheid.

Artikel 30: Incassokosten
Indien de koper/afnemer in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van koper/afnemer. In ieder geval is opdrachtgever in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd.

Indien gebruiker hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van koper/afnemer.

Artikel 31: Internationale overeenkomsten

Indien er sprake is van een internationale verkoop-/leveringsovereenkomst tussen gebruiker en een buiten de Nederlandse grenzen gevestigde koper/afnemer, zullen naast de leveringsvoorwaarden van gebruiker tevens de Incoterms 2000, zoals opgesteld door de Internationale Kamer van koophandel te Parijs van toepassing zijn, indien in het betreffende contract een bepaalde Incoterm wordt overeengekomen.

Bij strijdigheid tussen onderliggende leveringsvoorwaarden en de door partijen gehanteerde Incoterm, zullen de bepalingen van de Incoterms 2000 prevaleren.

Artikel 32 Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de koper/afnemer is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 33 Geschilbeslechting

De rechter in de vestigingsplaat van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgende de wet bevoegde rechter. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.